Advocaat vreemdelingenrecht
Immigration lawyer
Mr. Rutger Heringa
Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam
Postbus 9116 1180 MC Amstelveen
020 7585705
contact@rhil.eu

Algemene Voorwaarden

 1. Mr. R. Heringa voert zijn advocatenpraktijk uit als eenmanszaak onder de naam Rutger Heringa Immigration Lawyer, hierna: ‘RHIL’.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door RHIL. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.
 3. RHIL aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. De aansprakelijkheid van RHIL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door RHIL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
 4. RHIL zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de opdrachtgever of diens gedeputeerden, ten behoeve van wie die derden worden ingeschakeld. RHIL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.
 5. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, bezit en behoudt RHIL de intellectuele (eigendoms)rechten op al zijn producties, waartoe onder meer behoren zijn brieven, processtukken, adviezen, notities, artikelen en alle concepten daarvan.
 6. De opdrachtovereenkomst met RHIL is onderworpen aan het beroepsgeheim van de advocaat. Privacy en discretie zijn gewaarborgd. De opdrachtgever stemt ermee in dat RHIL hem van tijd tot tijd over zijn dienstverlening en algemene juridische zaken die voor de opdrachtgever van belang kunnen zijn, informeert, ook als de opdrachtovereenkomst is geëindigd. De opdrachtgever kan evenwel te allen tijde verzoeken om uit de mailinglijst te worden verwijderd.
 7. RHIL beschikt niet over een derdengeldenrekening. Voor zover betalingen aan de orde zijn die niet bestemd zijn voor RHIL, maar voor de opdrachtgever of enige andere derde, zal opdracht worden gegeven deze rechtstreeks aan de opdrachtgever/rechthebbende derde uit te betalen.
 8. Het uurtarief van RHIL kan jaarlijks worden aangepast. Declaraties van RHIL worden per e-mail of per gewone post verzonden en zijn na verloop van veertien dagen na factuurdatum opeisbaar. Indien de gefactureerde bedragen niet binnen die termijn op de rekening van RHIL zijn bijgeschreven, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting, retentie of verrekening is toegestaan. Alle werkzaamheden van RHIL zijn opgeschort, zolang het verzuim voortduurt.
 9. Behoudens andersluidende afspraak tussen advocaat en cliënt, zal het zaaksdossier gedurende vijf jaren in het archief worden bewaard. Daarna zal dit worden vernietigd.
 10. Op de rechtsverhouding tussen RHIL en de opdrachtgever en RHIL en de cliënt en op alle werkzaamheden van RHIL is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter, behoudens gevallen waarin de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is en voorziet in toepassing van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur.
  In dat geval worden geschillen beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, pb 90600, 2509 LP Den Haag of op te vragen, dan wel in te zien bij RHIL.
  Klachten en geschillen over de dienstverlening van RHIL dienen binnen drie maanden na het moment waarop de klager kennis nam of redelijkerwijs kon nemen van het handelen of nalaten dat daartoe aanleiding geef schriftelijk te worden ingediend bij de interne klachtencommissie van RHIL (RHIL, t.a.v. klachtencommissie). De klachtencommissie beslist overeenkomstig het klachtenreglement. Dit reglement ligt ter inzage op het kantoor en wordt op verzoek toegezonden.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. In het geval van een geschil over de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse taal en versie bindend.